Khi nào phải nộp phạt do nộp tiền thuế chậm?

Có 4 trường hợp các doanh nghiệp phải chịu phạt do nộp tiền thuế chậm đó là:

– Thứ nhất: Người nộp thuế chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, gia hạn nộp thuế, thông báo của cơ quan thuế, và thời gian ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế.

– Thứ hai: Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước do cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện.

phạt tiền do chậm nộp tiền thuế

 

Ảnh minh họa: Doanh nghiệp nộp phạt do chậm nộp tiền thuế

– Thứ ba: Người nộp thuế nộp thiếu số tiền thuế do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế phát hiện ra sai sót và tự giác bổ sung, nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước bao gồm cả trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc sau khi cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý sau khi thanh tra.

– Thứ tư: Trường hợp cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm của người nộp thuế nhưng không chuyển số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp từ thời hạn hết hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến ngày số tiền thuế đó được chuyển vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra Quý khách có thể tham khảo các trường hợp được gia hạn nộp thuế tại đây.

Biên soạn:

Chữ ký số