Năm 2015 số doanh nghiệp nộp thuế điện tử dự kiến sẽ đạt 50%

Dự kiến tính đến năm 2015, 80% doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, 50% doanh nghiệp có thể nộp thuế điện tử.

doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Hình ảnh minh họa: Doanh nghiệp kê khai thuế

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thuế; thực hiện minh bạch hoá thủ tục hành chính thuế.

Kế hoạch Ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2011 – 2015 vừa được Bộ Tài chính phê duyệt đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như: đến năm 2015, hệ thống ứng dụng CNTT có khả năng đáp ứng tự động hoá 90% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế; 95% các chức năng quản lý thuế cải cách được ứng dụng CNTT; cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử đạt 80% doanh nghiệp, nộp thuế điện tử đạt 50%; cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên 24/24 giờ, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả; cung cấp thông tin chủ yếu cho hệ thống kho cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành Tài chính; kết nối mạng, tiến tới tích hợp thông tin liên quan với các Bộ, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng, Hải quan, Kho bạc, Thống kê…..

Năm 2011, ngành Thuế đã tích cực ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu sửa đổi Luật quản lý thuế và cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Năm 2012 đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thuế cho người nộp thuế, nâng cao năng lực xử lý thông tin của hệ thống ứng dụng CNTT. Năm 2013 sẽ triển khai và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành. Năm 2014 – 2015 chuẩn bị, triển khai hệ thống thuế tích hợp ITAIS.

Biên soạn:

Chữ ký số